ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 ОТ КЗ.

ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище: гр. София, ул. „Проф.Джовани Горини” № 10, ЕИК 121891359, и адрес на управление гр.София, ул. „Проф.Джовани Горини” № 10, е застрахователен брокер, вписан с Решение № 44 / 27.04.2000г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основаниe чл.30,ал.1,т.12 от ЗКФН. Справка за това може да направите в Комисията за фирнансов надзор, гр.София, ул.“Будапеща“№16 или на интернет сайта й www. fsc.bg.
ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател, както и застраховател или предприятие-майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на ползвателя на застрахователната услуга.
По искане на ползвателя на застрахователни услуги и след писмено представена от негова страна информация, „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД има възможност да определи изискванията и потребностите на ползвателя, както и основанията си за съветите към него, относно конкретна застраховка.
Естеството на възнаграждението, което ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД получава във връзка със застрахователните договори е комисионна, включена в застрахователната премия.
В случай, че имате оплаквания от предоставената от ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД услуга, моля, подайте вашите жалби на адрес: гр.София, ул. „Проф.Джовани Горини” № 10 или на електронната поща office@eurolife.bg . ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД се агажира да получите отговор на жалбата си в 30 (тридесет) дневен срок от получаването й на посочен от вас адрес, както и пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр.София, ул.”Будапеща” №16 и на уеб сайт www.fsc.bg и други държавни органи.

Важна информация за потребителя на застрахователни услуги :

 

Във връзка с въведените извънредни мерки, Евролайф България продължава да обслужва своите клиенти, спазвайки всички изисквания и предписания! Справки, запитвания за нови застраховки, запитвания и въпроси за вече сключени застраховки се извършват чрез запитване по електронен адрес, така и по телефон, и при неотложност след предварително заявен час и на място в офисите на Евролайф в страната.

Към настоящият момент Евролайф България не предлага възможност за сключване на нови застраховки живот в електронен вид и не разполагаме с електронни формуляри!

Информация и правила за регистриране на жалби!