ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 ОТ КЗ.

ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище: гр. София, ул. „Проф.Джовани Горини” № 10, ЕИК 121891359, и адрес на управление гр.София, ул. „Проф.Джовани Горини” № 10, е застрахователен брокер, вписан с Решение № 44 / 27.04.2000г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основаниe чл.30,ал.1,т.12 от ЗКФН. Справка за това може да направите в Комисията за фирнансов надзор, гр.София, ул.“Будапеща“№16 или на интернет сайта й www.fsc.bg

Горепосоченият е активен застрахователен брокер на „Граве България Животозастраховане“ ЕАД, „ЗК Уника Живот“ АД, ЗАД Алианц България Живот, МетЛайф Юръп д.а.к. – Клон България.

Брокерът е преминал необходимите обучения и регулярно е атестиран според изискванията на КФН. Има право да представлява Дружествата при сключване на застрахователни договори, за което получава комисионно възнаграждение, платимо от Застрахователя.

„Евролайф България“ ЕООД  не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател, както и застраховател или предприятие-майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на „Евролайф България“ ЕООД .

ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на ползвателя на застрахователната услуга.
По искане на ползвателя на застрахователни услуги и след писмено представена от негова страна информация, „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД има възможност да определи изискванията и потребностите на ползвателя, както и основанията си за съветите към него, относно конкретна застраховка.

В случай, че имате оплаквания от предоставената от ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД услуга, моля, подайте вашите жалби на адрес: гр.София, ул. „Проф.Джовани Горини” № 10 или на електронната поща office@eurolife.bg . ЗБ „ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД се агажира да получите отговор на жалбата си в 30 (тридесет) дневен срок от получаването й на посочен от вас адрес, както и пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр.София, ул.”Будапеща” №16 и на уеб сайт www.fsc.bg и други държавни органи.

Повече информация относно начина за регистриране на жалби, можете да прочетете тук -  * Документ

 Основна информация за застрахователните продукти :

 

Правила и процедура за регистриране и подаване сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

I. Подаване на сигнали до задължителните субекти по чл. 12 ЗЗЛПСПОИН

1. Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Застрахователен брокер „Евролайф България“ ЕООД, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

- Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в Застрахователен брокер „Евролайф България“ ЕООД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

- Лице, което полага труд без трудово правоотношение в ЗБ „Евролайф България“ ЕООД

- Доброволец или стажант в ЗБ „Евролайф България“ ЕООД

- съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

- Лице, което работи за Застрахователен брокер ЗБ „Евролайф България“ ЕООД, негови подизпълнители или доставчици;

- Кандидат за работа в ЗБ „Евролайф България“ ЕООД ,участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

- Работник или служител на ЗБ „Евролайф България“ ЕООД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

- Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в ЗБ „Евролайф България“ ЕООД, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

2. Сигнал или информация се подава до управителя на „Евролайф България“ ЕООД – Екатерина Шабкар в качеството на отговорно лице определно със заповед 1/ 01.09.2023 г., по един от следните начини :

- по електронен път до Екатерина Шабкар, eschabkar@eurolife.cc

- устно по телефона или с уговаряне на среща с управителя Екатерина Шабкар, тел. +359882066446

- писмен сигнал до Екатерина Шабкар, обозначенсигнал по 33ЛПСПОИН“, изпратен на адреса на централен офис „Евролайф България“ ЕООД, гр. София, п.к.1505 ул. „Проф. Джовани Горини" №10.

3. При подаване на писмен сигнал, същият трябва да съдържа най-малко следните данни:

- трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес ако има такъв;

- имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

- конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

- дата на подаване на сигнала;

- подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

4. Писмените сигнали могат да бъдат подавани чрез попълване на утвърдения от КЗЛД за целта формуляр за регистриране на сигнал или в свободна форма. Формуляра можете да изтеглите от тук - ФОРМУЛЯР или от саита на www.cpdp.bg.

При ползване на утвърдения от КЗЛД формуляр (достъпен на интернет страницата на КЗЛД) сигнализиращите лица попълват само Част I – V включително.

II. Приемане и обработване на сигнали.

1. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до една или повече от областите, посочени в чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗЗЛПСПОИН,  свързани с дейността на Застрахователен брокер Евролайф България ЕООД, а именно:

- нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи;  - нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

- нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; 

- извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения. 

- Нарушения на трудовото законодателство

2.Управителя на „Евролайф България“ ЕООД – Екатерина Шабкар приема и гарантира спазване на реда в съответствие с разпоредбите по чл. 16 от ЗЗЛПСПОИН.

-         - Гарантира самоличността на сигнализиращо лице

-        -  Всяко сигнализиращо лице в 7 дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен

-        -  Поддържа връзка със сигнализиращото лице и предоставя обратна информация

-       -  Поддържа регистър на сигналите

-        -  Насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

-        - Препращат сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, лицето, отговарящо за разглеждането на сигнала, насочва сигнализиращият към едновременно подаване до органа за външно подаване на сигнали.

3.Управителя на „Евролайф България“ ЕООД – Екатерина Шабкар въз основа на постъпилия сигнал предприема действия в рамките на своята компетентност по чл. 17 от ЗЗЛПСПОИН :

-        - преустановяване или предотвратяване на нарушението

-        -  прекратява проверката по сигнала в определени случай, по чл.17 ал. 1, т. 3, букви “а” и “б”.

·        Сигнализиращото лице може да подаде сигнал и до националния орган за външно подаване на сигнали.

III.Защита на личните данни и задължения за поверителност.

1.       1. „Евролайф България“ ЕООД , обработване лични данни  в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680.

2.      2.Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

3.      3.Разкриването на самоличността или информацията за сигнализиращото лице се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

4.      4.Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg

Допълнителна информация за лицата подаващи сигнали, можете да намерите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни.https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1394