Формуляри

Декларация осигурителен статус  

!!! Декларацията за осигурителен статус е от много важно значение за всеки консултант. Правилното определяне на осигурителния статус на консултанта, осигурява законно данъчно облагане и коректно декларирани и удържани социални и здравноосигурителни вноски. Затова при промяна от един, в друг вид осигурено лице, като например "работещ-безработен", "самоосигуряващо се лице-пенсионер", "безработен-работещ" и др. се изисква в 3-дневен срок, попълване на нова декларация с актуален осигурителен статус, която трябва да изпратите в оригинал до администрацията на Евролайф България.

*Декларацията може да има само една възможност за отговор, всяка декларация с маркирани повече от един вид осигурителен статус,  ще се счита за невалидна! За декларирани неверни данни, лицата носят отговорност съгласно българското законодателство. 

Декларация - месечна

!!! Месечната декларация се подава от всеки консултант определил себе си, като лице в трудоспособна възраст и с доход от трудови и приравнени към тях правоотношения и/или по договори за управление и контрол, и/или по други извънтрудови правоотношения.

Декларацията се подава  до 10-то число или в последния ден при приключване на продукционния месец. Декларацията съдържа информация за осигурителния доход от предходния календарен месец! 

Бланка за визитки

*** Банкови сметки на застрахователните партньори, валидно от 14.06.2024г.

 Формуляр анализ на потребностите