Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Алианц Инвест

 Предмет на застраховката
1. Застраховката се предлага в две основни застрахователни програми /А и В /, респ. Алианц Лайф Инвест и Алианц Бъдеще Инвест. Към всяка програма могат да се сключват допълнителни рискове в пакети. Застрахователните премии са с ясно разграничени рискова и инвестиционна част. Инвестиционната част представлява дялове от фондове обособени в Лична /инвестиционна/ сметка по полицата „ЛС”.
2. Застраховани лица могат да бъдат лица от 14 до 60 навършени години. По програма А срокът на застраховката е от 10 до 40 години. По програма B – от 10 до 25 години и се определя в зависимост от възрастта на ползващото дете, така че при изтичането й детето да бъде на не по-малко от 18 годишна възраст и не повече от 25 годишна възраст. Срокът трябва да е определен от Договорителя така, че при изтичане на застраховката възрастта на застрахованото лице да не надвишава 70 навършени години.
3. При изтичане срока на застраховката на застрахования или на ползващото/ите/ лице/а/ при доживяване се изплаща сумата за изтекъл срок, при условие че застрахованият е жив. Сумата за изтекъл срок е стойността на личната сметка на застраховката, изчислена на следващата дата на инвестиране след датата на изтичане срока на застраховката.

Застрахователна сума
4. Застрахователната сума се определя от Договорителя в евро (ЕUR) като нейният размер зависи от определените от Дружеството условията по избраната от Договорителя Програма .
5. Застрахователната сума е равна на 50% от общия сбор на основните застрахователни премии за целия срок на застраховката.

Покрити рискове
По Програма А – Алианц Лайф Инвест
6. При смърт на застрахованото лице, настъпила през срока на застраховката, при условие че дължимите застрахователни премии са редовно платени, на ползващите лица в случай на смърт се изплаща застрахователната сума плюс стойността на Личната сметка.
7. При смърт на застрахованото лице в резултат от злополука, настъпила през срока на застраховката, при условие че дължимите застрахователни премии са редовно платени, на ползващите лица в случай на смърт се изплаща застрахователната сума в двоен размер плюс стойността на Личната сметка.
8. При смърт на застрахованото лице в резултат от ПТП, настъпило през срока на застраховката, при условие че дължимите застрахователни премии са редовно платени, на ползващите лица в случай на смърт се изплаща застрахователната сума в троен размер плюс стойността на Личната сметка.
9. При “Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука” на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователна сума, равен на процента на загубената трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.
10. Ако процентът на загубената трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК, е над 30%, застраховката се освобождава от премии, като остава в сила за всички рискове по основно и допълнително покритие.
По програма В – Алианц Бъдеще Инвест
11. При смърт на застрахованото лице, настъпила през срока на застраховката, при условие че дължимите застрахователни премии са редовно платени, на ползващите лица в случай на смърт се изплаща застрахователната сума. Застраховката се освобождава от премии и на падеж на ползващото лице се изплаща стойността на Личната сметка.
12. При смърт на застрахованото лице в следствие на ПТП, настъпило през срока на застраховката, при условие че дължимите застрахователни премии са редовно платени, на ползващите лица в случай на смърт се изплаща застрахователната сума в двоен размер. Застраховката се освобождава от премии и на падеж на ползващото лице се изплаща стойността на Личната сметка.
Допълнителни рискови пакети
По желание на Договорителя и срещу плащането на допълнителна застрахователна премия към условията на застраховката могат да се включат следните допълнителни рискови пакети:
13. Пакет 1 „Тежки заболявания” - При настъпване на Тежко заболяване, през срока на застраховката на ползващото лице се изплаща 50% от застрахователната сума, застраховката се освобождава от застрахователната премия и остава в сила за всички рискове по основно и допълнително покритие.
14. Пакет 2 „Медицински разноски и ДНК тест” включва:
- Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;
- Болничен престой при злополука;
- Разходи за лекарства и консумативи при злополука;
- Индивидуален ДНК анализ
15. При “Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука” на застрахования се изплаща обезщетение от 100 EUR, за всяка седмица нетрудоспособност след 3-та. Обезщетението се изплаща до 26-та седмица временна нетрудоспособност считано от датата на злополуката за една злополука или за всички злополуки в рамките на една застрахователната година.
16. При “Болничен престой от злополука” на застрахованото лице се изплащат обезщетение от 50 EUR за всеки ден болничен престой след третия. Обезщетението се изплаща до 30-я ден болничен престой за една злополука и за всички злополуки в рамките на една застрахователна година. Обезщетението се изплаща при престой в болници за активно лечение на територията на Република България.
17. При “Разходи за лекарства и консумативи при злополука” на застрахования се възстановяват действително извършените разходи за лекарства и консумативи, предписани за лечението на последиците от злополука, настъпила през срока на застраховката и довела до временна загуба на трудоспособност. Разходите се възстановяват в размер до 500 EUR, за една злополука и за всички злополуки в рамките на една застрахователна година, при условие че са извършени на територията на Република България в рамките на 30 дни след датата на злополуката.
18. При „Индивидуален ДНК анализ” , Дружеството покрива еднократно за срока на застраховката разходи по индивидуално ДНК изследване осигурено от компанията Geneplanet - Словения. Право на ДНК анализ застрахованото лице придобива, след като е платена премията за първата година от срока на застраховката. По застраховки с еднократна премия, правото за ДНК анализ се придобива веднага от застрахования.
19. Пакет 2 „Медицински разноски и ДНК тест” може да бъде включван към всяка една застрахователна програма, като по Програма B рисковете „Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука”, „Болничен престой при злополука“ и „Разходи за лекарства и консумативи при злополука“ се отнасят за ползващото лице (детето).
20. Пакет 1 „Тежки заболявания” може да бъде включван, само по Програма А, като при изтичане на застраховката възрастта на договорителя не трябва да надвишава 65 навършени години.

КАЛКУЛАТОР

Алианц Лайф Инвест - Агресивна Програма

Алианц Лайф Инвест - Балансирана Програма

Алианц Лайф Инвест - Консервативна Програма

Алианц Бъдеще Инвест - Агресивна Програма

Алианц Бъдеще Инвест - Балансирана Програма

Алианц Бъдеще Инвест - Консервативна Програма