ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

ИМЕ НА КОМПАНИЯТА

ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

АДРЕС

София 1505

ул. Проф. Джовани Горини 10

ЕИК / БУЛСТАТ

121891359

МОЛ

Екатерина Шабкар

Информация относно защитата на данните

С настоящия документ искаме да Ви информираме какви лични данни съхраняваме и как ги използваме в контекста на договорните отношения (застрахователен договор) с нас. Освен това ще Ви предоставим информация за правата с оглед на данните съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (Общ регламент), считано от 25 май 2018 г.

Всички лични данни, които са ни предоставени в застрахователното предложение или от трети страни, се съхраняват и обработват за преддоговорната оценка на потребностите, консултиране на клиента, сключване и изпълнение на застрахователните договори. Личните данни се обработват само за специфични цели и в съответствие с Общия регламент, разпоредбите на Закона за защита на личните данни, релевантните клаузи на Закона за застрахователните договори и други действащи законови разпоредби.

В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент ние определяме целите и средствата за обработване на Вашите лични данни:

 ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ул. „Проф. Джовани Горини“ 10

София - 1505

office@eurolife.bg

ldimitrova@eurolife.bg

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, считано от 25 май 2018, можете да изпращате запитванията си на посочения по-горе адрес (на вниманието на “Длъжностното лице за защита на данните”) или по имейл на dataprotectionofficer@eurolife.cc

Кои лични данни използваме?

Обработваме данните, които сте ни предоставили в застрахователното предложение (данни от заявлението), данни от договора и данни, получени от трети страни (брокери, лекари, експерти, застрахователни агенти и др.). Такива данни са, например, Вашето име, дата на раждане, адрес, информация за застрахования интерес, застрахователната сума, срока на договора, застрахователната премия и банкови данни. Изпращаме тези данни на застрахователния партньор, посочен в заявлението, който ги обработва с цел сключване на застрахователния договор.

Ако възникне застрахователно събитие, ние или застрахователната компания събираме и обработваме допълнителна информация за самото събитие (напр. дата на събитието, причина, снимки, документи и др.) и данни за претенцията (застрахователно обезщетение, банкови данни и др.). При необходимост това може да включва също и данни, получени от трети лица, натоварени с оценката на претенцията (например експерти), които са компетентни да предоставят информация (органи, свидетели и др.) или които са свързани с изплащането на обезщетението (лекари, болници и др.).

Ние събираме само необходима информация, което означава, че в индивидуални случаи може да бъде достатъчно да получим само някои от посочените по-горе данни.

С каква цел и на какво правно основание се събират и обработват данните?

a)  Подготовка, администриране и изпълнение на (застрахователни) договори (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент)

Когато изпратите застрахователно заявление, информацията от него е необходима за оценка на застрахования риск. Ето защо данните се предоставят на застрахователната компания, посочена в заявлението. Ако бъде сключен застрахователен договор, тези данни ще бъдат обработвани за изпълнението на договора, например за издаване на полицата и фактуриране на премията. При възникване на застрахователно събитие ние или застрахователната компания ще трябва да обработим допълнителни данни във връзка със събитието, за да определим обхвата на нашите задължения като застраховател за изплащане на обезщетение.

b) Съгласие на субекта на данните (правно основание: член 6, параграф 1, буква a) и член 9 от Общия регламент, §11a от Закона за застраховането)

Обработването на определени категории лични данни (например данни във връзка със здравния статус) изисква Вашето изрично съгласие, освен ако те не са необходими с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Сключването и изпълнението на застрахователните договори се базира на обработването на лични данни. Ако Вие не предоставите необходимия обем лични данни, при определени обстоятелства няма да бъде възможно да сключим застрахователния договор с Вас или да проучим и изпълним претенцията за обезщетение вследствие на нашите застрахователни отношения.

c) Специфични застрахователни статистики (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) и член 9, параграф 2, буква й) от Общия регламент)

Обработването на Вашите лични данни е необходимо и за обобщаване на специфични застрахователни статистики, които се използват за разработване на нови застрахователни тарифи или за изпълнение на изисквания на надзорния орган. Освен това използваме данните от всички застрахователни договори, за да проучваме взаимоотношенията с нашите клиенти, което ни помага да подобряваме нашите консултантски услуги с оглед на адаптиране или допълване на договора, вземане на решение на база сравнение или осигуряване на по-добър обмен на информация с Вас.

d) Обработване с цел спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (правно основание: член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент)

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълним наложени ни правни задължения, например разпоредби за надзор, разпоредби в областта на корпоративното и данъчното право относно съхраняването на записи и задължения за консултиране.

В областта на животозастраховането обработваме лични данни за Вашия данъчен адрес, за да изпълним нашите задължения за отчитане пред финансовите органи съгласно Common Reporting Standard (CRS) и FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – междуправителствено споразумение със САЩ. Освен това, по силата на разпоредбите от Закона за мерките срещу изпирането на пари ние сме длъжни да извършваме проверки с оглед борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Личните данни (например данни за самоличността, информация във връзка с Вашата професионална дейности и източник на Вашите активи) се обработват и за тези цели.

e) Маркетингови дейности (правно основание: член 6, параграф 1, буква a) и е) от Общия регламент)

Ние обработваме Вашите данни и за маркетингови цели, за да промотираме нашите собствени продукти и продуктите на нашите кооперационни партньори. Анализираме релевантни за тази цел данни, за да адаптираме нашата рекламна дейност към потребностите на клиентите и да предоставяме индивидуални оферти. Имаме легитимен интерес да предлагаме на нашите клиенти и потенциални купувачи застрахователни продукти, които са подходящи за техните потребности. Вие имате право да възразите срещу използването на Вашите данни за директни маркетингови цели.

Ако искаме да обработваме Вашите лични данни за различни от описаните по-горе цели, ще Ви информираме за това в съответствие със закона.

С кого споделяме данни?

Ако е необходимо за постигането на някоя от посочените по-горе цели или се изисква по закон, ще изпратим необходимите за специфичния случай данни на съответния получател, който се нуждае от тях. Такива получатели могат да бъдат:

a) Застрахователни компании

Като застрахователен брокер или посредник ние изпращаме данните на застрахователната компания, посочена в заявлението.

b) Презастрахователи

При застраховане на конкретни рискове застрахователните компании работят в тясно сътрудничество с презастрахователи, помагайки при оценката на риска и проучването на претенции. В тези случаи може да е необходимо да се обменят данни с презастрахователи за целите на оценка на риска или претенциите.

c)  Независими застрахователни агенти

Когато използвате услугите на брокер, консултант или застрахователен агент, те събират и обработват Вашите лични данни и ги предават за оценка на риска, обработването на договора или оценката на претенциите. По подобен начин ние споделяме Вашите лични данни с Вашия агент, ако това е необходимо за предоставяне на компетентна застрахователна консултация.

d) Органи, съдилища и други трети страни

Като компания в областта на финансовите услуги ние подлежим на строги регулативни разпоредби и надзор от съответните органи. В този контекст, при поискване, може да е необходимо да разкрием пред органите или съдилищата личните данни на държателите на полици.

При проверката на претенция може да се наложи да използваме услугите на трети страни, например лекари, експерти или специалисти по уреждане на щети, и да споделим Вашите лични данни с тях.

e)  Получатели на данни за Вашето здраве

Съгласно законовите разпоредби данните относно Вашето здраве могат да бъдат предоставяни на следните получатели само в специфични случаи и в рамките на съгласието, което сте дали, но дори и без специално разрешение (в индивидуални ситуации):

застрахователната компания, посочена в заявлението, лекари, които извършват прегледи, и лекуващи лекари и болници или други институции за медицински грижи и здравеопазване, презастрахователи, съдействащи за обработването на съответната претенция, назначени и оторизирани експерти, оторизирани или юридически представители на съответните лица, съдилища, прокурори, административни органи, арбитражни комисии или други трети страни и организации, които отговарят за решаване на спорове, включително на всички назначени от тях експерти.

Къде се съхраняват данните? Могат ли данните да се изпращат на получатели от трети страни?

Всички данни, обработвани в хода на застрахователното посредничество и операции се съхраняват централизирано на нашите вътрешнофирмени компютри и на външни центрове за данни, които отговарят на стандартите за защита на данните.

Данните се изпращат на получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) само ако е било официално потвърдено от Европейската комисия, че съответната трета държава може да гарантира адекватно ниво на защита на данните или ако са налице други разпоредби за защита на данните, например обвързващи корпоративни правила или стандартните договорни клаузи на ЕС.

Колко дълго се съхраняват данните?

Принципно Вашите данни се съхраняват за срока на застрахователното отношение. Все пак обаче съществуват законови задължения относно съхраняването на записи, които налагат да съхраняваме данните за Вас или за трети страни (например съзастраховани лица), за Вашите претенции и Вашия застрахователен договор и след края на застрахователните отношения или за определен период след уреждането на претенцията.

В допълнение, ние съхраняваме Вашите лични данни за такъв период, през който могат да възникнат правни претенции във връзка с нашите застрахователни отношения. Давностният срок е между 3 и 30 години.

Какви са Вашите права по силата на законодателството за защита на данните?

По силата на членове 15 - 22 от Общия регламент Вие имате следните права спрямо администратора на лични данни във връзка със съхраняваните за Вас данни:

  • Право на достъп
  • Право на коригиране на неверни или непълни данни
  • Право на изтриване на данни, които са били неправомерно обработвани 
  • Право на ограничаване на обработването (считано от 25 май 2018)
  • Право на възражение срещу обработването на лични данни (ако е налице легитимен интерес)
  •  Право на преносимост на данните: право на субекта на данните да получи личните данни, които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (считано от 25 май 2018)

Когато обработването на данните се базира на Вашето съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. В този случай ние вече няма да обработваме Вашите данни, освен ако не е налице друго правно основание за по-нататъшно обработване. Оттеглянето на съгласието няма да засяга правомерността на обработването, основано на съгласие преди оттеглянето. 

Субектът на данните трябва да предостави информация, позволяваща неговата идентификация, за да гарантира, че отговорът ще достигне до правилното лице.

Ако смятате, че Вашите лични данни са били неправомерно обработвани, имате право да подадете жалба до местния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни) в качеството му на надзорен орган.